பொததாங் அடுக்குத் தூபி
01:23
சவேடகன் அடுக்குத் தூபி
01:57

Made in Myanmar

I hope that this can be seen as a sort of postcard from Myanmar and that it inspires curiosity and exploration. The country is home to some of the friendliest people on the planet, to whom this video is dedicated.

Music:
"Sneeuwland"
Oscar Schuster
freemusicarchive.org/music/Oskar_Schuster/

கருத்தை கூறு
ஒழுங்கு செய்யப்பட்டது:
There are no comments yet. Maybe be you will be the first one to post useful information for fellow travellers? :)

Tourist attractions shown in this video

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
பொததாங் அடுக்குத் தூபி
மியான்மார்

பொததாங் அடுக்குத் தூபி மியான்மரில் உள்ள யாங்கன் நகரில், ஆற்றங்

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
சவேடகன் அடுக்குத் தூபி
மியான்மார்

சவேடகன் அடுக்குத் தூபி அதிகாரப்பூர்வமாக சவேடகன் சிதி டாவ் என்ற