புரூக்ளின் பாலம்
01:10
சுதந்திரச் சிலை
03:01
மையப் பூங்கா
04:24
டைம்ஸ் சதுக்கம்
04:40

New York, Squared

This summer I had the opportunity to visit New York for two weeks. So i took my camera and shot barely everything. This is the result :)
கருத்தை கூறு
ஒழுங்கு செய்யப்பட்டது:
Vadim I
7 February 2018
Cool video, a bit long.

Tourist attractions shown in this video

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
புரூக்ளின் பாலம்
ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு

புரூக்ளின் பாலம் (Brooklyn Bridge) ஐக்கிய அமெரிக்காவில், நியூ யா

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
சுதந்திரச் சிலை
ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு

சுதந்திர தேவி சிலை, ஐக்கிய அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் உள்ள ஒரு பு

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
மையப் பூங்கா
ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு

மையப் பூங்கா (Central Park) ஐக்கிய அமெரிக்க நியூயார்க் மாநிலத்தில் ந

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
டைம்ஸ் சதுக்கம்
ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு

டைம்ஸ் சதுக்கம் (Times square) என்பது அமெரிக்காவின் நியூயா