சிட்னி துறைமுகப் பாலம்
00:00
பொண்டாய் கடற்கரை
00:15
சிட்னி ஒப்பேரா மாளிகை
00:53
Sydney Tower
00:59
ஜாக்சன் துறை
01:20
ANZAC Bridge
02:15

Time to Sydney

Explore Sydney through time-lapse and hyper-lapse: from the city to the beaches and beyond.

Music: Orchestral Rock Theme - Akashic Records

Timelapse Showfest 2014 Official Selection

கருத்தை கூறு
ஒழுங்கு செய்யப்பட்டது:
There are no comments yet. Maybe be you will be the first one to post useful information for fellow travellers? :)

Tourist attractions shown in this video

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
சிட்னி துறைமுகப் பாலம்
ஆஸ்திரேலியா

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
பொண்டாய் கடற்கரை
ஆஸ்திரேலியா

பொண்டாய் கடற்கரை (Bondi Beach) அவுஸ்திரேலியாவிலுள்ள நியூ சவு

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
சிட்னி ஒப்பேரா மாளிகை
ஆஸ்திரேலியா

சிட்னி ஒப்பேரா மாளிகை (Sydney Opera House) ஆஸ்திரேலியாவின் நியூ சவு

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
Sydney Tower
ஆஸ்திரேலியா

Sydney Tower சுற்றுலாப் பயணிகளை கவருவதற்காக, Towers ஒன்றாகும் சிட

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
ஜாக்சன் துறை
ஆஸ்திரேலியா

விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்
நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன்
விஜயம்
ANZAC Bridge
ஆஸ்திரேலியா

ANZAC Bridge சுற்றுலாப் பயணிகளை கவருவதற்காக, Bridges ஒன்றாகும் சி